Useilla työpaikoilla törmätään ongelmiin, joihin suhtaudutaan liian lievästi, tai joita ei osata ratkaista tarpeeksi nopeasti. Tämä tilanne johtaa selkeään motivaation heikkenemiseen, joka tulisi osata tunnistaa tarpeeksi ajoissa, jotta sen vaikutukset eivät ehdi levitä koko työyhteisöä heikentävään tilanteeseen.

Ongelmana onkin se, että näitä tilanteita on vaikeaa tuoda ilmi työnantajalle, yleensä sen pelossa, että työntekijä joka kokee esimerkiksi selvää kiusaamista tai kärsii toisen työntekijän ammattitaidottomasta käytöksestä, tuntee itse olevansa jotenkin syyllinen tilanteeseen. Useimmiten henkilö yrittää ratkaista ongelman omalla henkilökohtaisella tasolla, olemalla vain hiljaa, ja odottamalla että tilanne kohenee itsestään. Tällainen lähtökohta ongelmien ratkaisuun vain edesauttaa ongelman leviämistä ja pitkittää piinaa. Silloin kun tällaisiin asioihin ei puututa niiden vaatimalla vakavuudella, työntekijälle kehittyy vakava motivaation puute ja työpaikalle tulo saattaa aiheuttaa stressiä. Pahimmassa tapauksessa tämä näkyy myös lukuisina poissaoloina ja lisääntyvinä sairaslomina.

Isojen ja pienten firmojen ongelma

Kollegan tai huonon johdon aiheuttamat ongelmat ovat universaaleja. Ne eivät rajoitu vain tiiviisiin työyhteisöihin, tosin pienemmissä työryhmissä ongelmat tulevat helpommin esille. Hyvä ja ammattimainen johto osaa nähdä ongelmatilanteet ja puuttua niihin ajoissa. Valitettavaa on, että tätä harvoin toteutuu, yleensä työntekijän on ensin itse laitettava asia eteenpäin. Väliportaassa oleva pomo on ensimmäinen henkilö jolle asiasta pitäisi osata kertoa. Työpaikoilla on usein myös henkilöstöosasto, jonka toimenkuvaan ongelma- ja kiistatilanteiden selvittäminen kuuluu. On tärkeää, että asia etenee oikealle taholle, jotta se saadaan selvitettyä asiaankuuluvalla tavalla ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Motiivation lasku on kallista yritykselle

Pitkittyneiden ongelmatilanteiden jatkuva paine työyhteisössä näkyy suoraan myös muissa kollegoissa ja heidän motivaatiotasossaan. Työpanos kärsii ja yleinen työilmapiiri hapantuu melko nopeasti. Tällä kaikella on suora vaikutus työtehoon ja laatuun. Jos työpaikalla on jatkuvaa vääntöä ja riitaa, tilanteen luoma huono ilma tarttuu väistämättä kaikkiin. Työnantajasta riippuen, näitä tilanteita hoidetaan eri tavoin ja erilaisin tuloksin. Mitään kultaista lankaa ei ole, vaan ratkaisun on lähdettävä ihmisistä itsestään. Joskus tilanne ei ole enää korjattavissa, vaan selviää vain radikaalein ratkaisuin, kuten työsuhteen purkamisella. Joissain tapauksissa ongelma täytyy viedä oikeuteen asti, jos kiistatilanne vaatii ulkopuolista apua sen ratkaisemiseen.

Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä ratkaisut yksinään eivät välttämättä poista ongelmaa, vaan saattaa vaatia jatkotoimenpiteitä työmotivaation kohottamiselle. Pahimmissa tapauksissa on nähty joukkopako yrityksestä, kun johto ei ole osannut toimia oikein ja ajoissa ongelmien ratkaisuun. Tällöin yrityksellä on vaara menettää useita avainhenkilöitä ja pitkäaikaisia alaisia, joiden korvaaminen voi olla tavattoman vaikeaa. Yritys saattaa jopa joutua miettimään konseptiaan uudestaan näissä tapauksissa.

Persoonat kohtaavat työpaikoilla

On selvää, että työpaikoilla on aina joukko erilaisia persoonia, ja keskenään toimeentuleminen on oleellinen osa hyvinvoivaa työyhteisöä ja toimivaa yritystä. Suurin osa ihmisistä työskentelee ryhmässä, ja on tärkeää että jokainen yksilö ymmärtää miten tällaisessa työympäristössä tulee käyttäytyä, ja miten kollegoihin suhtaudutaan, olipa heidän luonteensa kuinka erilainen tahansa. Erilaisuus ei saa olla este, vaan pikemminkin tärkeä voimavara.

Persoonat kohtaavat työpaikoilla

Hyvässä ja positiivisessa työympäristössä on mukava toimia. Kun motivaatio pysyy korkealla, työskentely on tehokasta, ja tulosta syntyy. Tämä jo itsessään toimii motivaation kohottajana. Yrityksen hyvä johtaminen on oleellinen osa työhyvinvointia. Se luo varmuutta työntekijöihin, ja saa työntekijän tuntemaan oman työpanoksensa tärkeäksi. Näiden lisäksi, vahva ja oikeudenmukainen johtajuus luo turvallisen työilmapiirin, jossa työntekijä tietää olevansa yritykselle tärkeä, ja voi luottaa siihen, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan ajoissa.

Kategoriat: Motivaation