Suomen työllisyystilanne on kokenut vuosien varrella kovia, mutta millainen tilanne on nykyään? Onko Suomen työllisyystavoitteita onnistuttu saavuttamaan vai vieläkö niihin pyritään?

Työllisyyttä voidaan mitata työllisyysasteena, joka ilmoitetaan prosentteina. Luku on laskettu 15-64 -vuotiaiden työikäisten henkilöiden kesken. Vuoden 2018 työllisyystavoite oli 72%, mutta päästiinkö tähän? Millaisia ovat olleet menneiden vuosien työllisyystilanteet Suomessa ja mihin suuntaan se on kehittynyt tultaessa kohti nykytilannetta?

1990-luvun lama

1990-luvun alun lama koetteli suomalaisia ja laman päätteeksi työttömäksi jäi lähes puoli miljoonaa henkeä. Lama olikin yksi Suomen historian rankimmista talouskriiseistä. Tuolloin työttömyys koki hurjan kasvun: se nousi 3,5%:sta jopa 18,9%:iin. Työttömyys rehotti ja sillä oli todella paljon vaikutusta koko Suomen talouteen, ilmapiiriin, kulttuuriin ja politiikkaan.Suomi kuitenkin nousi ja vuoden 2008 työttömyysaste oli laskenut 6,5%:iin. Monilla yrityksillä oli jopa vaikeuksia löytää työvoimaa.

Seuraavana vuonna, vuonna 2009, Suomen työttömyysaste nousi 9%:iin. Työttömyys ei juurikaan helpottanut, vaan se pysyi 8% hujakoilla vuosina 2012-2013. Työttömyysaste nousi vielä entisestään ja se oli pahentunut vuonna 2014. Tähän päivään mennessä työttömyystilanne ei ole yleisesti ottaen parantunut. Vuonna 2018 tilanne koki kuitenkin parannusta, vaikka sitä ei pidetäkään lopullisena.

Tilanne 2018

Suomen työllisyystilanne parani vuonna 2018. Työllisyyden onkin ennustettu kohoavan tavoiteltuun 72 prosenttiin vuonna 2019. Mutta vaikka työttömyys onkin selvästi laskenut, on se johtunut osittain siitä, että työllisyyden kasvu on muuten ollut kovin heikkoa ja näinollen vuoden 2018 kasvua voidaan pitää eräänlaisena korjausliikkeenä aikaisempaan. Tilanne tulee muuttumaan neutraalimpaan suuntaan. Tämän voi päätellä Suomen talouskasvusta, jonka ennustetaan tulevaisuudessa hidastuvan.Jos mietitään vuoden 2018 marraskuuta, oli työllisiä tuolloin 2 534 000 henkeä, joka oli 38 000 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömiä taas oli 168 000 henkeä. Luku oli 22 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömistä miesten osuus oli 101 000 ja naisten 67 000.

Vuoden 2018 marraskuussa Työ- ja elinkeinotoimistoihin työttömäksi työntekijäksi oli tilastoitunut 229 000 henkeä. Marraskuussa työttömistä 28 000 henkeä olivat alle 25-vuotiaita. Vuotta aiemmin tämä määrä oli 4000 henkeä suurempi.Entäs sitten avoimien työpaikkojen määrä? Niitä ilmoitettiin Työ- ja elinkeinotoimistoille marraskuun 2018 aikana 50 000 kappaletta. Tämä luku oli vuotta aiemmin 4000 työpaikkaa pienempi. Vaikka Suomen työllisyys paranikin vuoden 2018 aikana, se ei silti ole yltänyt kehityksessään samaan tasoon kuin muut EU-maat keskimäärin ovat.

Aktiivimalli

Suomi on tehnyt kovaa työtä työllistymisen nostamiseksi mm. aktiivimallin avulla. Laki aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Aktiivimallin mukaan työttömän työnhakijan tulee täyttää lain edellyttämä aktiivisuusedellytys. Mikäli aktiivisuus ei täyty, alennetaan työttömyysetuutta noin yhden päivän korvauksen verran. Mikäli työnhakija haluaa työttömyysetuuden pysyvän normaalilla tasolla, tulisi hänen täyttää tiettyjä ehtoja, kuten tehdä 18 tuntia palkkatyötä, ansaita yritystoiminnassa tietty määrä ansiota tai olla viisi päivää jossakin TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Tällaisia palveluja voi olla esim. työvoimakoulutus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta tai omaehtoinen opiskelu.Aktiivisuus osoitetaan aina Kelalle eli TE-toimisto ei suorita tätä seurantaa. Mikäli työnhakija ei onnistu täyttämään aktiivisuusedellytystä, työttömyyskorvausta maksetaan alennettuna noin kolmen kuukauden ajan.

Aktiivimalli

Aktiivimalli on Suomen lisäksi käytössä myös Tanskassa. Tanskan aktiivimalli on Suomea tiukempi. Siellä työnhakijan on otettava vastaan kaikki työvoimatoimiston osoittamat työt tai tukea leikataan. Työpaikka on otettava vastaan myös kauempaa. Ranskassa aktiivimalli ei mennyt läpi, sillä sitä vastustivat sekä jotkini ammattiliitot että työnantajaliitot.

Kategoriat: Brändin